E-Waste

มือถือ โน้ตบุ๊ก และอุปกรณ์เสริม

โครงการจุฬาฯ รักษ์โลก
ชั้น 8 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ส่งได้ถึง 30 มิถุนายน 2564

little forest

April 8, 2021

มือถือเก่า

มือถือเก่า มีแร่มีค่าถ้าทิ้งถูกวิธีกับ โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา แร่มีค่าจะถูกตัดแยกนำมารีไซเคิล รายได้จะนำไปจัดหาหนังสือสำหรับเด็กและสื่อเพื่อการศึกษาอื่นๆ

little forest

March 27, 2021

ขยะอันตราย / อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ขยะอันตรายอย่างแบตเตอรี่มือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมือถือเก่า คอมพิวเตอร์เก่า สายชาร์จ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย HSM
ชั้น 8 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 1033

little forest

March 27, 2021